دوره و شماره: دوره 16، شماره 80، دی 1392 (هفته دوم دی ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر شیاف ایندومتاسین قبل از سزارین در کاهش درد پس از عمل

صفحه 1-5

فاطمه تارا؛ عطیه منصوری؛ سارا میرزائیان؛ فاطمه نیازمند؛ اقدس کریمی؛ اکرم جعفرزاده


2. مقایسه اثر پتیدین و ماساژ بر میزان درد هنگام زایمان و مدت مراحل زایمان

صفحه 6-16

منیژه سرشتی؛ فریبا آصفی؛ مرضیه شبانیان؛ شایسته بنائیان