دوره و شماره: دوره 16، شماره 69، مهر 1392 (هفته سوم مهر ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی به تفکیک شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت طی سال 1391

صفحه 1-8

سیده هاجر شارمی؛ فروزان میلانی؛ زیبا ظهیری؛ مانوش زنده دل؛ فاطمه سلامت؛ بهاره رفیع پور؛ زینب جاوید