دوره و شماره: دوره 16، شماره 85، بهمن 1392، صفحه 1-24 (هفته سوم بهمن ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. ارتباط بین شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

صفحه 1-10

حبیب اله اسماعیلی؛ احمد شاه فرحت؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی؛ سلمه دادگر؛ اقدس کریمی؛ محمد خجسته گلایمی