دوره و شماره: دوره 16، شماره 78، آذر 1392 (هفته چهارم آذر ماه 1392)