دوره و شماره: دوره 16، شماره 87، اسفند 1392، صفحه 1-23 (هفته اول اسفند ماه 1392) 
2. تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان هرمزگان طی سال های 1390-1384

صفحه 9-14

مینو رجایی؛ شهرام زارع؛ سکینه دادیپور؛ صغری فلاحی؛ فرزام رجایی؛ فاطمه پوراحمد گوربندی؛ آرزو مبارک آبادی؛ سهیلا مرادی