دوره و شماره: دوره 16، شماره 45، فروردین 1392 (هفته سوم فروردین ماه 1392)