دوره و شماره: دوره 16، شماره 83، بهمن 1392، صفحه 1-20 (هفته اول بهمن ماه 1392)