دوره و شماره: دوره 16، شماره 77، آذر 1392 (هفته سوم آذر ماه 1392) 
2. تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

صفحه 9-15

معصومه کردی؛ فاطمه آقایی میبدی؛ فاطمه تارا؛ محسن نعمتی؛ محمدتقی شاکری


3. بررسی الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز

صفحه 16-22

نسیبه شریفی؛ شهناز نجار؛ میترا تدین نجف آبادی؛ حمیرا رشیدی؛ محمد حسین حقیقی زاده