دوره و شماره: دوره 16، شماره 75، آذر 1392 (هفته اول آذر ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده

صفحه 1-11

مهین تفضلی؛ مریم خادم احمدآبادی؛ جواد اصیلی؛ حبیب ا... اسماعیلی


2. خشونت خانگی از طرف همسر و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد - شاهدی

صفحه 12-21

معصومه کردی؛ اکرم السادات عباس زاده؛ نغمه مخبر؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ سعید ابراهیم‌زاده