دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، شهریور 1392 (هفته اول شهریور ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی

صفحه 1-7

حسن بسکابادی؛ عباس عبدالهی؛ غلامعلی معموری؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد حاملگی لوله ای مولار

صفحه 16-18

محبوبه زنگویی؛ ملیحه زنگویی؛ مریم تولیت