دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، مرداد 1392 (هفته اول مرداد ماه 1392) 
2. کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شرق شهر اهواز در سال 1391

صفحه 6-13

سمیه مکوندی؛ آراسته بسطامی؛ شیرین زرگر شوشتری؛ حمیده یزدی زاده؛ یاسمین اعتمادپور؛ سیده انیس تقوی فر


3. بررسی تأثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان

صفحه 14-23

فرزانه جعفرنژاد؛ بی بی حلیمه کاظمینی؛ سید رضا مظلوم؛ زهرا امامی مقدم؛ آرش سفیدگران