دوره و شماره: دوره 16، شماره 70، مهر 1392 (هفته چهارم مهر ماه 1392)