دوره و شماره: دوره 16، شماره 70، مهر 1392 (هفته چهارم مهر ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی مقایسه ای سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی نوع 70 در پره اکلامپسی و بارداری طبیعی

صفحه 1-8

نفیسه ثقفی؛ اعظم سادات حسینی هوشیار؛ سعید عامل جامه دار؛ سید مجید غضنفری؛ حسین نعمانی