دوره و شماره: دوره 16، شماره 73، آبان 1392 (هفته سوم آبان ماه 1392) 
3. بررسی تأثیر ماساژ پا بر اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان

صفحه 19-28

فریده مرداسی؛ میترا تدین؛ شهناز نجار؛ محمد حسین حقیقی زاده