دوره و شماره: دوره 16، شماره 49.50 - شماره پیاپی 50، اردیبهشت 1392 (هفته سوم و چهارم اردیبهشت ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. ارتباط مقادیر پروتئین ادرار نمونه های 8 و 16 ساعته با 24 ساعته جهت تشخیص پره اکلامپسی

صفحه 1-6

فرحناز کشاورزی؛ انیس الدوله نانکلی؛ طراوت فاخری؛ نسرین جلیلیان؛ پریسا پیروزنیا؛ احمد خشای؛ ویدا سپاهی


2. فراوانی و شدت علائم یائسگی و ارتباط آن با عوامل فردی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی شهر اهواز

صفحه 7-15

سمیه مکوندی؛ شیرین زرگر شوشتری؛ حمیده یزدی زاده؛ وحیده ذاکر حسینی؛ آراسته بسطامی


4. رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور

صفحه 23-32

انسیه محبی کیان؛ هدیه ریاضی؛ سعید بشیریان