دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، مرداد 1392 (هفته سوم مرداد ماه 1392) 

گزارش مورد

3. گزارش یک مورد حاملگی سرویکال در ترم

صفحه 20-25

طاهره اشرف گنجویی؛ مریم السادات حسینی؛ زهرا واحدپور فرد؛ میترا رفیع زاده