دوره و شماره: دوره 16، شماره 44، فروردین 1392 (هفته دوم فروردین ماه 1392) 
2. پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی

صفحه 11-20

نغمه رزاقی؛ سرور پرویزی؛ منیر رمضانی؛ سید محمد طباطبایی نژاد طباطبایی نژاد