دوره و شماره: دوره 16، شماره 67، مهر 1392 (هفته اول مهر ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی نتایج بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در 110 بیمار با کانسر پستان

صفحه 1-6

عباس عبداللهی؛ محمد ناصر فرقانی؛ آزاده جباری نوقابی؛ رامین صادقی؛ علیرضا توسلی؛ علی جنگجو؛ محمد جواد قمری؛ سارا میرزائیان؛ حسین شقایق