دوره و شماره: دوره 16، شماره 74، آبان 1392 (هفته چهارم آبان ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

صفحه 1-9

شهلا نورانی سعدالدین؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ محمدتقی شاکری؛ مرتضی مدرس غروی


2. مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران در سال 1391

صفحه 10-19

سیده فاطمه واثق رحیم پرور؛ مهدیه سادات موسوی؛ فیروزه رئیسی رئیسی؛ فریده خدابنده؛ ناصر بحرانی


3. بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان

صفحه 20-28

حسنی فریدی؛ شهناز نجار؛ مژگان جوادنوری