دوره و شماره: دوره 16، شماره 65، شهریور 1392 (هفته سوم شهریور ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی

صفحه 1-7

مریم اصغرنیا؛ فریبا میربلوک؛ فاطمه سلامت؛ بهاره دارابیان


اصیل پژوهشی

3. بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده

صفحه 18-24

فاطمه هنرور؛ میترا تدین؛ پوراندخت افشاری؛ فروغ نامجویان؛ محمد حسن حقیقی