دوره و شماره: دوره 16، شماره 43، فروردین 1392 (هفته اول فروردین ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

2. بررسی شیوع و عوامل مرتبط دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان بابل از مهر ماه 1389 تا اسفند 1390

صفحه 6-13

زینت السادات بوذری؛ شهلا یزدانی؛ محمد عابدی سماکوش؛ مائده محمد نتاج؛ سینا امامی میبدی


3. بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه

صفحه 14-20

نرجس بحری؛ ملیحه عافیت؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ علی دلشاد نوقابی؛ نسرین بحری


4. بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی

صفحه 21-29

معصومه حسن؛ مریم کاشانیان؛ مریم حسن؛ مریم روحی؛ هما یوسفی