دوره و شماره: دوره 16، شماره 81، دی 1392، صفحه 1-21 (هفته سوم دی ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک

صفحه 1-7

اشرف دیرکوند مقدم؛ علی دل پیشه؛ کوروش سایه میری


2. شیوع هیرسوتیسم در دختران 14 تا 18 ساله شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 8-15

مرضیه اکبرزاده؛ طاهره نادری؛ محمد حسین دباغ منش؛ حمیدرضا طباطبایی؛ زهرا زارع


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد نادر کانسر کلیه با متاستاز به سرویکس

صفحه 16-21

علی تقی زاده؛ لیلا پورعلی؛ پروانه دهقان؛ منا جودی