دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، تیر 1392 (هفته اول تیر ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی رابطه بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان

صفحه 1-6

گیتی رحیمی؛ افشان شرقی؛ مهزاد حاجی میرزایی؛ زهرا تذکری