دوره و شماره: دوره 16، شماره 47.48 - شماره پیاپی 47، اردیبهشت 1392 (هفته اول و دوم اردیبهشت ماه 1392) 
2. بررسی ویژگی های فردی - اجتماعی مردان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران

صفحه 6-12

حمید چوبینه؛ محمد علی صدیقی گیلانی؛ غلامرضا حسن زاده؛ نرگس ساعی پور؛ مسعود حبیبی؛ پروین فلاحی؛ فاطمه رضائیان؛ حامد حیدری؛ آذر شمسی


3. مقایسه خونریزی در IUDهای مولتی لود 375 و کاپرتی A 380

صفحه 13-21

مهناز شهنازی؛ منیژه سیاح ملی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فریبا هامونی؛ سمیه صرافی خیرآباد