دوره و شماره: دوره 16، شماره 82، دی 1392، صفحه 1-23 (هفته چهارم دی ماه 1392)