دوره و شماره: دوره 16، شماره 79، دی 1392 (هفته اول دی ماه 1392) 
2. طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی

صفحه 10-17

فاطمه واثق رحیم پرور؛ گلنار ناصحی؛ زهره خاکبازان؛ انوشیروان کاظم نژاد


3. مقایسه تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا

صفحه 18-25

سمیه پورملکی؛ شهناز نجار؛ سیمین منتظری؛ محمدحسین حقیقی زاده