دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، خرداد 1392 (هفته دوم خرداد ماه 1392) 
2. اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر درمان افسردگی پس از زایمان و سه عامل پویشی تعارضات وابستگی، خشم و مادری در مادران افسردۀ پس از زایمان

صفحه 8-17

ارسلان احمدی کانی گلزار؛ زلیخا قلی زاده؛ احمد سهرابی؛ محمد علی کیانی؛ نرگس شمس علیزاده؛ سحر اصغرن‍ژاد


3. بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با وقفه های تنفسی خواب

صفحه 18-24

وجیهه باغی؛ رضا قانعی؛ مریم روحی؛ هادی قریشی؛ ناصر مرادی