دوره و شماره: دوره 16، شماره 76، آذر 1392 (هفته دوم آذر ماه 1392) 
2. بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 11-18

فرزانه جعفرنژاد؛ زهرا شاکری؛ مونا نجف نجفی؛ جواد صالحی فدردی