دوره و شماره: دوره 16، شماره 66، شهریور 1392 (هفته چهارم شهریور ماه 1392) 
2. بررسی زایمان های سزارین و علل آنها در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

صفحه 10-17

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ فاطمه دستفان؛ سارا بابایی؛ ندا میرزایی