دوره و شماره: دوره 18، شماره 180، بهمن 1394، صفحه 1-23 (هفته دوم بهمن ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. نتایج و عوامل مرتبط با درمان بارداری نابجای لوله‌ای با متوتروکسات

صفحه 1-6

انیس الدوله نانکلی؛ فرحناز کشاورزی؛ مریم عمیقی؛ منصور رضایی؛ احمد جاهداری


اصیل پژوهشی

3. تأثیر پماد هایپریکوم پرفوراتوم (پرفوران) بر بهبودی زخم و درد اپی‌زیاتومی

صفحه 16-23

کتایون وکیلیان؛ زینب علیزاده؛ پگاه مطوری پور؛ هانیه عباسی نیا