دوره و شماره: دوره 18، شماره 159، شهریور 1394، صفحه 1-25 (هفته اول شهریور ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر کرم گل راعی بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

صفحه 1-7

سمیه یحیی؛ گیتی ازگلی؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد؛ علیرضا شجاعی؛ نوشاز میر حق جو


مروری

3. هورمون درمانی بعد از یائسگی: مزایا و معایب

صفحه 18-25

فریده اخلاقی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ زهره خاکبازان