دوره و شماره: دوره 18، شماره 148، خرداد 1394، صفحه 1-23 (هفته دوم خرداد ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه بی‌اختیاری استرسی ادرار چهار ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی

صفحه 1-7

فرحناز کشاورزی؛ انیس الدوله نانکلی؛ طراوت فاخری؛ نسرین جلیلیان؛ منصور رضایی؛ نوشین محمدی؛ محمد حسن امیدوار برنا؛ زینب سوهانی؛ هانیه رضایی؛ احمد خشای