دوره و شماره: دوره 18، شماره 171، آذر 1394، صفحه 1-22 (هفته اول آذر ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. شیوع کم خونی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مانه و سملقان

صفحه 1-7

رضوان رجب زاده؛ سید حمید حسینی؛ جواد رضازاده؛ عادله باغبانی؛ میترا نصیری؛ محمد حسین آیتی