دوره و شماره: دوره 18، شماره 141، فروردین 1394، صفحه 1-25 (هفته سوم فروردین ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم (عج) و امید شهر مشهد

صفحه 1-7

سیما کدخدایان؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ نفیسه ثقفی؛ نغمه مخبر؛ محبوبه رفعتی