دوره و شماره: دوره 18، شماره 152، تیر 1394، صفحه 1-21 (هفته دوم تیرماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. ارزیابی نقطه مبنای مناسب در آزمون چالش گلوکز در زنان باردار بر اساس میزان خطر دیابت بارداری

صفحه 1-8

آزیتا منشوری؛ محسن رضائیان؛ حسین باقری؛ فریبا امین‌زاده؛ رضا گوجانی