دوره و شماره: دوره 18، شماره 150، خرداد 1394، صفحه 1-19 (هفته چهارم خرداد ماه 1394) 

گزارش مورد

3. گزارش یک حاملگی سرویکال و درمان موفقیت آمیز آن با متوتروکسات و کورتاژ

صفحه 14-19

ملیحه عافیت؛ سمیه معین درباری؛ بهناز انصاری؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ سیده حورا واحدالعین