دوره و شماره: دوره 18، شماره 175، دی 1394، صفحه 1-24 (هفته اول دی ماه 1394) 
2. ارتباط اندکس کورمیک با پیشرفت زایمان

صفحه 7-15

ناهید گلمکانی؛ مریم پورشیرازی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه تارا


3. بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 16-24

مهین تفضلی؛ الهام آزموده؛ اعظم پرنان امام وردیخان؛ سلمه دادگر