دوره و شماره: دوره 18، شماره 167، آبان 1394، صفحه 1-24 (هفته اول آبان ماه 1394) 
2. مقایسه عملکرد جنسی قرص های پیشگیری از بارداری با کاندوم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران

صفحه 8-15

سپیده حاجیان؛ زهره شیخان؛ معصومه سیمبر؛ علیرضا ظهیرالدین؛ شهناز ترک زهرانی؛ هانیه علم الهدی؛ پدیده جنتی عطایی؛ سحر میرزایی


3. کیفیت خواب و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد-شاهدی

صفحه 16-24

معصومه کردی؛ عذرا واحد؛ فریبرز رضایی طلب؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ سید رضا مظلوم