دوره و شماره: دوره 18، شماره 158، مرداد 1394، صفحه 1-27 (هفته چهارم مرداد ماه 1394)