دوره و شماره: دوره 18، شماره 170.169 - شماره پیاپی 170، آبان 1394، صفحه 1-28 (هفته سوم و چهارم آبان ماه 1394)