دوره و شماره: دوره 18، شماره 160، شهریور 1394، صفحه 1-31 (هفته دوم شهریور ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی فراوانی بدخیمی توده های آدنکس در حاملگی در بخش ژنیکولوژی انکولوژی بیمارستان قائم از سال 1393-1389

صفحه 1-6

زهره یوسفی؛ سیما کدخدایان؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ الهام حسینی؛ منصوره متقی؛ شادی مولوقی؛ عاطفه علامتیان