دوره و شماره: دوره 18، شماره 184، اسفند 1394، صفحه 1-28 (هفته دوم اسفند ماه 1394) 
2. مقایسه تأثیر طب فشاری و لمس بر سردردهای ناشی از بی حسی اسپاینال پس از سزارین

صفحه 9-19

الیس خاچیان؛ کیارش ساعتچی؛ شهرزاد آقاعمو؛ حمید حقانی؛ مائده تورده


3. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز در سال 1390

صفحه 20-28

صدیقه افراسیابی؛ رقیه گشمرد؛ فاطمه مالچی؛ زینب ربیعی؛ راضیه باقرزاده؛ اعظم حسین نژاد؛ نیلوفر معتمد؛ منیرالسادات میرزاده