دوره و شماره: دوره 18، شماره 146، اردیبهشت 1394، صفحه 1-21 (هفته چهارم اردیبهشت ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض پروپولیس و شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان

صفحه 1-5

نفیسه ثقفی؛ زهره یوسفی؛ فاطمه همایی شاندیز؛ منور افضل آقائی؛ معصومه جاودان مهر