دوره و شماره: دوره 18، شماره 176، دی 1394، صفحه 1-21 (هفته دوم دی ماه 1394) 
2. ارتقای عملکرد زنان باردار در سلامت دهان و دندان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

صفحه 11-16

زهرا امامی مقدم؛ سیده زهرا اعمی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه سردار آبادی