دوره و شماره: دوره 18، شماره 153، تیر 1394، صفحه 1-24 (هفته سوم تیر ماه 1394) 
3. گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در محل اسکار سزارین قبلی

صفحه 20-24

ملیحه حسن زاده مفرد؛ الهام حسینی؛ مرجانه فرازستانیان؛ مهناز برومند