دوره و شماره: دوره 18، شماره 179، بهمن 1394، صفحه 1-24 (هفته اول بهمن ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت درد پستان دوره ای در زنان

صفحه 1-7

مژگان میرغفوروند؛ پریوش احمدپور؛ پری راهی؛ حمید صالحی نیا


2. رابطه ترس از درد، ترس از زایمان و نگرش به سزارین با روش ارجح زایمان در زنان باردار

صفحه 8-16

بی بی نرگس معاشری؛ غلامرضا شریف زاده؛ وحیده سلطان زاده؛ زهرا خسروی گیوشاد؛ فاطمه رخشانی زابل


3. بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 17-24

زهرا محبی دهنوی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ مرتضی مجاهدی؛ محمدتقی شاکری؛ محمدعلی سردار