دوره و شماره: دوره 18، شماره 151، تیر 1394، صفحه 1-30 (هفته اول تیر ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر مهار رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطانی پستان (MCF-7)

صفحه 1-11

داوود مهدیان؛ آذر حسینی؛ سید هادی موسوی؛ مهدی بی همتا؛ محمد مهدی واحدی


3. تعیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنان

صفحه 20-30

نازیلا تقوی؛ سید محمد اسدی نژاد؛ رضا عمانی سامانی؛ عبادالله رستمی