دوره و شماره: دوره 18، شماره 177، دی 1394، صفحه 1-25 (هفته سوم دی ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. ارزیابی کیفیت ارائه مراقبت های پس از زایمان بر اساس مدل بروس در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 93-1392

صفحه 1-10

خدیجه میرزایی؛ سمیه اولادی قادیکلایی؛ محمد تقی شاکری؛ سید مجتبی موسوی بزاز


مروری

3. تأثیر برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در ارتقاء سلامت زنان سالمند

صفحه 20-25

سیده زهرا اعمی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه پورتقی؛ زهرا عسکری حسینی؛ زهرا امامی مقدم