دوره و شماره: دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 1-21 (هفته چهارم آذر ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی کفایت نمونه های پاپ اسمیر بر اساس سیستم بتسدا 2001 و ارتباط آن با فاکتورهای بالینی

صفحه 1-5

زرین آجودانی؛ شهناز بابایان زاد اهری؛ صدیقه نصراللهی


3. تأثیر تمرین با توپ ویژه در دوره بارداری بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زا

صفحه 12-21

کبری میرزاخانی؛ زهرا حجازی نیا؛ ناهید گلمکانی؛ معصومه میرتیموری؛ محمد علی سردار؛ محمد تقی شاکری