دوره و شماره: دوره 18، شماره 166.165 - شماره پیاپی 166، مهر 1394، صفحه 1-24 (هفته سوم و چهارم مهر ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. اثرات عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر بارداری در موش صحرایی

صفحه 1-24

احمد قربانی؛ رضا سالاری نیا؛ داوود مهدیان؛ حسن رخشنده


2. ارتباط منبع کنترل سلامت با نگرش نسبت به سرطان پستان در زنان با سابقه مثبت خانوادگی سرطان پستان در شهرستان سبزوار در سال 1393

صفحه 9-15

معصومه هاشمیان؛ آرزو فلاحی؛ آرش اکابری؛ زهرا السادات اسدی؛ راضیه خسروراد؛ آتوسا سلیمانیان