دوره و شماره: دوره 18، شماره 166.165 - شماره پیاپی 166، مهر 1394، صفحه 1-24 (هفته سوم و چهارم مهر ماه 1394)