دوره و شماره: دوره 18، شماره 157، مرداد 1394، صفحه 1-25 (هفته سوم مرداد ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه تأثیرآموزش گروهی و انفرادی بر نگرانی و اضطراب زنان باردار پیرامون آزمایشات غربالگری اختلالات کروموزومی جنین

صفحه 1-10

معصومه کردی؛ سحر ریاضی؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ محمد تقی شاکری؛ حسین جعفری ثانی


3. تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه

صفحه 18-25

فرزانه غلامعلیان؛ میترا تدین؛ پروین عابدی؛ محمدحسین حقیقی زاده